KONKURS 49 KKBN

49 KKBN, Kołobrzeg

REGULAMIN KONKURSU

„Co Ty wiesz o NDT”?

ORGANIZOWANEGO PODCZAS 49 KRAJOWEJ KONFERENCJI BADAŃ NIENISZCZĄCYCH 

W KOŁOBRZEGU w dniach 17-20 października 2022.

 

par. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Żeliwnej 38. NIP: 634-29-32-448 (zwana dalej ORGANIZATOREM).
 2. Konkurs będzie przeprowadzony jednorazowo w terminie od 17 do 19 października 2022 podczas 49 KRAJOWEJ KONFERENCJI BADAŃ NIENISZCZĄCYCH (zwana dalej KKBN) w Kołobrzegu na terenie wystawienniczym 49 KKBN.
 3. W Konkursie mogą wziąć udział uczestnicy 49 KKBN.
 4. Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie chęci udziału w Konkursie na Karcie Konkursowej poprzez podanie swoich danych oraz udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytania i zadania konkursowe.
 5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

Par. 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca uczestnikiem KKBN, która wcześniej zgłosiła chęć udziału w Konkursie na druku konkursowym i podała swoje prawdziwe i aktualne dane:

Imię i nazwisko, stanowisko, firma, adres e-mail oraz numer telefonu.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 2. a) zapoznanie z regulaminem Konkursu dostępnym na stoisku wystawienniczym u Organizatora Konkursu
 3. b) zgłoszenie chęci udziału w Konkursie na druku konkursowym poprzez podanie swoich danych oraz w razie wylosowania karty zgłoszeniowej.
 4. d) udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytania konkursowe a następnie udział w konkurencjach konkursowych.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy TÜV Thüringen Polska.

W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa

powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

Par. 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1.Etapy Konkursu:

 I etap Konkursu polega na wylosowaniu wśród zgłoszonych Kart Konkursowych 5 poprawnie (kompletnie) wypełnionych Kart.

II etap Konkursu to udzielenie poprawnych odpowiedzi na 3 pytania konkursowe zadane przez Organizatora w możliwie jak najkrótszym czasie.

Pierwsze 3 osoby z 5, które udzielą poprawnych odpowiedzi na 3 pytania konkursowe przechodzą do ostatniego – III etapu Konkursu.

Pozostałe 2 osoby otrzymują nagrody pocieszenia.

III etap Konkursu polega na wyborze 1 z 3 skrzynek z kłódką szyfrową (losowy wybór nagrody)

i udzieleniu odpowiedzi na dalsze pytania konkursowe oraz poprawnym wykonaniu zadań konkursowych.  Umożliwi to otrzymanie kodów do kłódek i otwarcie skrzynek z informacją o wylosowanej nagrodzie (Nagroda Główna, Nagroda nr 1 lub Nagroda nr 2).

 1. Nagrodami w Konkursie są:
 2. a) NAGRODA GŁÓWNA – VOUCHER na bezpłatny udział w kursie VT, PT lub MT z terminem realizacji do 30 kwietnia 2023.

Nagroda zawiera opłatę za udział w  wybranym kursie (5 dniowym) bez opłaty za egzamin kompetencyjny w terminie podanym w HARMONOGRAMIE SZKOLEŃ NDT na stronie Organizatora –

wiedza.tuv-thuringen.pl/ndt

 1. b) NAGRODA II – PLECAK BOBBY PRO
 2. c) NAGRODA III – POWER BANK 20000 mAh
 3. d) NAGRODY POCIESZENIA – Kalendarz firmowy 2023, bidon na napoje, notes.
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 5. Nagrodę można odebrać tylko osobiście, zostaje ona przekazana w momencie otwarcia skrzynki.
 6. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie:

Katarzyna Jaźwińska – Kurtas.

 1. Podatek od nagród pokrywa Organizator Konkursu.

Par. 4 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu jest TÜV Thüringen Polska Sp. zo. o.

W sprawach dotyczących konkursu, można się kontaktować z Panią Dagmarą Machnicką, e-mail: dagmara.machnicka@tuv-thuringen.pl

 1. Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji,

przeprowadzenia i promocji Konkursu, publikacji informacji o wynikach Konkursu na stronie internetowej Organizatora oraz  w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn) a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja) o ochronie danych osobowych, zwanegodalej RODO.

 1. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach Konkursu.
 1. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia Konkursu, opublikowanie informacji o laureatach i archiwizację dokumentów.
 1. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 553) – przez czas określony w tych przepisach.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o wynikach konkursu i przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością w ramach upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych.
 1. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Prezesa Urzędu w związku z Konkursem, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w takim zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
 1. Wyrażenie zgody na przesyłanie informacji związanych ze szkoleniami oferowanymi przez Organizatora drogą elektroniczną jest dobrowolne i nie warunkuje uczestnictwa w Konkursie.
 2. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator (zarówno zgoda na udostępnienie danych w celu przeprowadzenia Konkursu jak i zgoda na przesyłanie informacji związanych ze szkoleniami oferowanymi przez Organizatora drogą elektroniczną), mają prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także

– prawo do żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy przetwarzanie nie jest oparte na przesłance zgody osoby na przetwarzanie jej danych;

– wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Par. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator jest uprawniony do odwołania Konkursu w każdym czasie lub do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Konkurs uznaje się za zakończony  w momencie wydania zwycięzcom nagród.