0
Programów szkoleniowych

NOWE SZKOLENIA!

POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWE

0
Certyfikownych osób miesięcznie

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o., ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice.
 2. Pani /Pana dane będą przetwarzane w celu:
 3. Wypełnienia zobowiązań w związku z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) o których mowa w przepisach powszechnie obowiązujących związanych z rachunkowością i podatkami, tj. w szczególności art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 5. Wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli zajdzie taka potrzeba, dane przetwarzane będą w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykład tego obejmuje dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami.
 6. Co do zasady będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres do przedawnienia roszczeń, zgodnie z przepisem art. 118 Kodeksu cywilnego. W zakresie danych związanych z przechowywaniem dokumentacji podatkowej oraz dowodami księgowymi przez okres 6 lat.
 7. Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora oraz ich upoważnieni pracownicy, przy czym podmioty te będą działać zgodnie z poleceniami i pod warunkiem zachowania poufności.
 8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 9. a) prawo dostępu do danych osobowych,
 10. b) prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 11. c) prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 12. d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 13. e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 14. f) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie można przesłać innemu administratorowi danych lub zażądać, aby dotychczasowy administrator przesłał dane do innego administratora. Jednakże jest to wykonalne, jeżeli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub zgody,
 15. g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 17. Dane w uzasadnionych przypadkach mogą być przekazywane do TÜV Thüringen w Niemczech.
 18. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy.